ocena tveganja

Varnostni ukrepi in ocena tveganja na delovnem mestu

Varno in zdravo delovno okolje za vsakogar pomeni prispevek h kakovostno opravljenemu delu. Temu sledi tudi izjava za požarni red, ki ga morajo izpolnjevati vsi lastniki stanovanjskih objektov in tudi poslovnih oz. industrijskih objektov. Požarni red v stanovanjskem bloku je izredno pomemben za varnost stanovalcev in delavcev. Na delovnih mestih pa mora biti izpolnjena tudi varnostna in zdravstvena ocena tveganja.

To pomeni, da je treba poudariti posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo delavci, v delovnem procesu na delovnem mestu izpolnjevati za izvajanje varnega dela. Poglejmo si, podrobnosti in zahteve za požarni red ter pomembnost, ki jo nosi ocena tveganja.

požarni red2

Kdaj se uporablja požarni red v stanovanjskem bloku?

Požarni red ni namenjen stavbam izključno zaradi zakona, vendar ga je treba imeti zato, da se lahko prepreči morebiten nastanek požara. S tem se izboljša sama požarna varnost v zasebnih in poslovnih stavbah. Ob enem so na tak način tudi zaščitena življenja in zdravje delavcev, stanovalcev ter obiskovalcev, skladno s predpisi.

Tak red je osnovni dokument z nalogami in dolžnostmi odgovornih oseb, kot so: zaposleni, stanovalci in obiskovalci. Tako se skladno z razmerami določijo zaščitni ukrepi pred požarom, ter navodila za ravnanje v primeru požara.

požarni red1

Kaj požarni red vsebuje in kdo ga ne potrebuje?

Skladno s predpisi, ta dokument vsebuje naslednje elemente:

 • predvideno število uporabnikov, glede na namembnost prostorov in samega objekta,
 • ukrepi za hitro in varno intervencijo,
 • odstranjevanje gorljivih snovi iz tako imenovanih požarno ogroženih prostorov,
 • kontrola ter način za izvajanje ukrepov s številnimi usposabljanji stanovalcev oz. zaposlenih ter
 • ukrepi, ki so povezani na nevarnost gorljivih odpadkov, eksplozije ter vžiga plinskih, električnih ali drugih naprav.

Stavbe oz. objekti, ki ne potrebujejo te listine, so:

 • glasbeni paviljoni,
 • kulturni spomeniki in kapele,
 • kolesarnice, javne sanitarije, nadstreški na avtobusnih in drugih postajališčih,
 • objekti z žičnimi napravami, javne govorilnice, svetilniki ter druge signalizacijske stavbe,
 • nestanovanjske, kmetijske stavbe, ki niso registrirane za izvajanje lovske, gozdarske ali kmetijske dejavnosti ter
 • eno in dvostanovanjske stavbe.
  požarni red

Izjava o varnosti ter zdravstvena ocena tveganja

Če ste delodajalec in imate pod seboj številne zaposlene, je treba pisno izjaviti, da izvajate vse potrebne ukrepe, ki zagotavljajo varnost in zdravje pri delu. Sami ukrepi se navezujejo na ustrezno preprečitev raznih tveganj in nevarnosti pri delu, usposabljanje in obveščanje zaposlenih tako, da jim dajete sprotna navodila. S tem se izvaja organiziranost, ki zagotovi vsa potrebna materialna sredstva za te namene. Dokument mora biti javno objavljen, da ga vidijo delavci ter delavski predstavniki.

Izjava o varnosti in ocena tveganja je dokument, ki je namenjen kot dokazilo, da podjetje izvaja preventivne ukrepe na področju zdravja in varnosti na delovnem mestu. Le-tega lahko delodajalec izdela sam; za to zaposli delavca, ki ima opravljen ustrezen strokovni izpit ali pa najame zunanjo strokovno službo, ki ima dovoljenje za delo. Subjekt, ki bo listino izdelal, mora imeti dovoljenje za delo po ZVZD-1.

ocena tveganja1

Kaj izjava in ocena tveganja vsebuje?

Izjava vsebuje 5 korakov oz. delov, v katerih so navedeni:

 • pisna ocena tveganja, ki so ji lahko delavci izpostavljeni pri delu:

vsebuje odkrivanje nevarnosti, ki bi jim zaposleni lahko bili izpostavljeni; ocena, kjer se izpostavi verjetnost za nastanek nezgod pri delu; opredelitev morebitnih poklicnih bolezni; na koncu se odloča o ukrepih, s katerimi se zmanjša nesprejemljivo tveganje.

 • Navedeno ocenjevanje se mora popraviti vsakič, ko ukrepi varovanja niso več zadostni; ko se spremenijo podatki, preko katerih se je izvajalo ocenjevanje, ter, ko se pojavi način za dopolnitev le-tega.
 • Izdela se izjava, v pisni obliki, ki vsebuje: načrt za predpisane zahteve in ukrepe; načrt za ukrepe ob neposredni nevarnosti; določitev odgovornosti in obveznosti odgovornih oseb, da se zagotavljata varnost ter zdravje pri delu.
 • Določitev posebnih zdravstvenih zahtev, ki jih morajo delavci za določeno delovno mesto, izpolnjevati. To so zahteve za uporabo posameznega delovnega sredstva, ki temeljijo na strokovni oceni medicine dela.
 • Na koncu pa je v objavi še zapisnik o posvetu z delavci oz. njihova predstavitev.

ocena tveganja2

Neurejen požarni red ter varnost in ocena tveganja

S tem, če nimate urejenih varnostnih ukrepov v primeru požara ali varnosti pri delu, vas lahko doleti globa v višini od 300 € do 40.000 €. Druge nevšečnosti, ki se vam lahko dogodijo, če dokumentov nimate urejenih, so:

višji stroški dela, povrnitev stroškov zdravljenja in bolniškega nadomestila za poškodovano osebo, slabša organizacijska klima ter zmanjšanje produktivnost delavcev, slabša motiviranost in tudi manjša pripadnost podjetju. Zavarovalnica vam ob morebitni škodi ne izplača zavarovalne premije in odvisno od velikosti škode, lahko tudi podjetje izgubi vse. Delovni procesi se ustavijo, kar pa pripelje do velikih izgub v prihodkih.

Cenik za izjavo

V povprečju boste za dokumentacijo o požarni varnosti, odšteli od 180 € naprej, glede na opravljene ure. Za izjavo o varnosti na delovnem mestu pa se cena obračuna glede na število delavcev oz. zapolnjenih delovnih mest. Začne pa se pri 120 € za eno mesto, 180 € za dve mesti + dodatnih 50 € za vsako naslednjo delovno mesto.

Zato, da bo v zasebnih in poslovnih objektih primerno poskrbljeno za zdravje in varnost ljudi, si še danes zagotovite primerne dokumente in si tako olajšajte delo, v primeru morebitnih težav in nezgod. Izplača se!